2012. február 14., kedd

Olvasóink küldték 12.


Egy pár kérdés Jehova Tanúihoz:1. Ha a szervezet valójában nem prófétált világ végét 1925-re és 1975-re, akkor hogy lehet, hogy olyan sok Tanú távozott el közvetlenül 1925 és 1975 után? ("A mozgalom nagyjából háromnegyed része veszett el 1925 és 1928 között, majd hatalmas veszteségeket szenvedett el 1975 után, amikor nem jött el a vég, amire újra és újra hivatkoztak" mondta Jim Penton exTanú, aki Jehova Tanúiról az Encyclopedia Americana-ban elkészítette a szócikket.)

2. Ha az Őrtorony szervezete elutasítja, ahogy mások állítják, hogy "ihletett" lenne, akkor mi a különbség az "Isten Szelleme által irányított próféta" és az ihletett között? Van olyan, hogy "szellemtelen" próféta?

3. Volt-e valaha is Írásellenes tanítása a Társulatnak?

4. A Társulatnak most van valamilyen Írásellenes tanítása?

5. Mivel a szervezett "új világosságot" kapott az 1914-es nemzedékről és teljesen megváltozott erről a véleménye, ez azt jelenti, hogy azok a Jehova Tanúi, akik az új világosságnak megfelelő értelmezés miatt korábban ki lettek közösítve, most automatikusan vissza lesznek fogadva? Tehát ezek az egykori Jehova Tanúi az igazság miatt lettek kiközösítve? Tudta ezt a Vezető Testület vagy nem?

6. Lehetséges-e hogy egy Jehova Tanúja hívő nyíltan folytasson diskurzust más Jehova Tanújával, ha véleménye eltér az Őrtorony tanításától?

7. Lehetséges-e önmagában, csak a Bibliát olvasni és érteni vagy szükséges ehhez a szervezet és a kiadványai?

8. Hogyan tudod bizonyítani a Bibliából, hogy 1935 volt az az év, amikor az égi reménységre való elhívás általánosan lezárult? Mi az eltérés a katolikus hívő december 25. Jézus születésnapjaként történő megjelölésében és egy Jehova Tanúja 1935-ös dátummal kapcsolatos hite között? Nem képmutató dolog kigúnyolni a "szegény megtévesztett katolikust", mert az ő hite nem a Bibliára épül, amikor 1935-tel kapcsolatban ugyanez a helyzet áll elő?

9. Ha Jézus először az első századi keresztényeknek ajánlotta fel a 144000 helyet, akkor honnan lehet tudni, hogy mennyi üres hely van még? Hogyan lehetséges, hogy a szervezet tudja, hogy még van üres hely, ha nem készültek erről feljegyzések az első században?

10. Miért Jehova Tanújának hívnak, miért nem keresztényeknek? Mivel Jehova Tanúi az elnevezésüket az Ésaiás 43:12 és 44:8-ra hivatkozva indokolják, akkor mi az új név, amit az Ésaiás 62:2 megjövendölt? Jehova Tanúi nem lehet az "új név", mert az 20 fejezettel korábban volt. Lehetne vajon az az új név keresztény, a Megváltónk, Krisztus miatt?

11. Miért ne lehetne Isten népét kereszténynek nevezni, amikor a Cselekedetek 11:26 azt mondja, hogy "a tanítványokat először Antiochiában nevezték keresztényeknek"? Miért van az, hogy a "Jehova Tanúi" elnevezést sehol nem találom az Újszövetségben, ha Isten népe az Újszövetség népe? Miért várt Isten ezzel a névvel 2000 évet? Ez azt jelenti, hogy Krisztus követői nem Jehova Tanújaként voltak ismertek?

12. Ha Isten Jehova neve annyira fontos, akkor miért nem használja sehol a görög Újszövetség? Ha az Újszövetség másolása során a másolók eltávolították a JHVH-t a szövegből (ahogy a szervezet állítja), akkor hogyan legyen bizalmunk az Újszövetség iránt? Nem kellene megválni az Újszövetségtől? Vagy az szervezet állítása a megbízhatatlan?

13. Ha a Jehova név annyira fontos, akkor a Cselekedetek könyve 4:12 miért Krisztusra utal, miért nem a JHVH valamilyen formában, például Jehova alakban szerepel ott?

14. Mi a helyes írásmód, a Jahve vagy Jehova? Ha Jehova Tanúi azt állítják, hogy a Jahve megfelelőbb, akkor miért a helytelen Jehova alakot használják? Ha Isten neve annyira fontos, akkor nem csupán a kimondására, hanem a helyesen való leírására is érdemes figyelni? A kiejtés sokkal fontosabb, minta helyes leírás?

15. Mivel Jehova Tanúi elutasítják az alapító Russell legtöbb tanítását valamint az 1942-ig vezető Rutherford legtöbb tanítását, hogyan lehetünk biztosan abban, hogy 25 év múlva a szervezet nem utasítja el a mai tanításait?

16. Mennyire megbízható egy olyan szervezet, amely elutasítja alapítóját, első két vezetőjét és történelmének első 63 évét? Ez %-ban kifejezve is jelentős idő! (az angol megadja, hogy 53%-át a létezésének, de ez ma már 48% lenne; ha 1879-től 1975-ig számolom az elutasított időszakot, akkor a szervezet a létezésének több, mint 73%-át megtagadja).

17. Mivel a szervezet kijelenti, hogy van apostoli öröklés, ki adta át a Isten Szellemének fáklyáját Russellnek, amikor alapította a szervezetet? Mi volt a neve ennek az egyénnek?

18. A "proskuneo" szót az Új világ fordítás minden alkalommal úgy fordítja, hogy "imádják" (Jel 05:14, 07:11, 11:16, 19:04, Jn 4:20, stb.), ha Istenről van szó. Amikor Jézusról ír a Biblia (Mt 14:33, 28:9, 28:17, Lk 24:52, Zsid 1:06, stb), akkor meghajolnak adják vissza, pedig ugyanarról a görög szóról van szó. Különösen érdemes ezt összehasonlítani a görög "prosekunhsan" szóval, ami Istenre utalva Jelenések 5:14, 7:11, 11:16, és 19:04, Krisztus esetében Máté 14:33, 28:9, 28:17. Mi az oka ennek a következetlenségnek? Az Új világ fordítás készítői tudják, hogy a "proskuneo" szó helyes alakja az imádják, akkor milyen lenne Krisztusról így olvasni az előbbi verseket?

19. Az Új világ fordítás a görög "kuriosz" szót több, mint 25 esetben az Újszövetségben Jehovának fordítja. Miért nem jelenik meg a Jehova szó a görög szövegben? Miért nem következetes a fordítás abban, hogy mindenhol Jehovát használjon? Mt 14:33, 28:9, 28

20. Jézusra utaló kifejezés "ez a templom" a János 2:18-19-ben? Nézd meg a János 2:21-et!

21. Ha a Szent Szellem csupán Isten hatékony ereje, akkor miért szólal meg közvetlenül és hivatkozik magára, mint "én" a Cselekedetek 13:2-ben?

22. Az Új világ fordítás a görög "ego emi" kifejezést minden egyes alkalommal "vagyok"-ként fordítja le (Jn 6:34, 6:41, 8:24, 13:19, 15:05, stb.), kivéve a János 8:58-at, ahol a fordításban a "voltam" igét használja. Mi ennek az ellentmondásnak az oka? A többi helyről nem derül ki, hogyan kell fordítani ezt a kifejezést?

23. A Jelenések 22:12-13-ben Jézus Krisztus, aki "gyorsan jön", mondja magáról: "Én vagyok az Alfa és az Omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég". A Jelenések 1:17-18-ban Jézus, aki "már meghalt, de nézd! Élek örökkön örökké" szintén magára utal, mint az első és az utolsó. A Jelenések 21:6-ban Isten azt mondja: "... Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég ...". Az Ésaiás 44:6 és az Ésaiás 48:12 szintén ezt mondja Istenről. Ezek szerint nem csupán egyetlen első és egyetlen utolsó van?

24. A János 1:3 azt mondja, hogy Jézus teremtett mindent, de az Ésaiás 44:24 azt állítja, hogy Isten egyedül teremtett. Hogy lehet ez?

25. A Kolossé 1:16 azt mondja, hogy minden dolgot általa és érte hoztak létre. Ha Jézus Mihály arkangyal lenne, akkor minden egy angyalért lett megteremtve? Ésaiás 43:17-tel hasonlítsd össze ezt az elképzelést (az angol idézi, de nem akarom most kibogarászni, hogy melyik fordítás mit ír - bocsánat).

26. Az Őrtorony Társulat azt tanítja, hogy a 144000 a Jelenések 7:4-ben szó szerint értendő. Mi van ez esetben a Jelenések 7:5-8 szó szerinti értelmezésével?

27. Ha a lélek maga a test, akkor Jézus a Máté 10:28-ban miért tesz különbséget test és lélek között?

28. Az Új világ fordítás a János 1:1 esetén Jézusra úgy utal, mint istenre. Ha Jézus csak isten, akkor miért mondja nagy betűvel megjelölt Isten a Deut 32:39-ban azt, hogy nincs más isten?

29. Jézus Krisztusra úgy utal az Ésaiás 9:6, mint "Hatalmas Isten". Jehovára szntén így utal az Ésaiás 10:20,21. Hogyan lehet ez, ha csak egy Isten van? (1 Kor 8:4, Ésaiás 43:10 és Ésaiás 44:6)

30. Ha Jézust kínoszlopon végezték ki, két kezét a feje fölé szegezve, akkor miért mondja a János 20:25, hogy "ha látom a kezein a szegek helyeit", akkor az nem egynél több szöget jelez?

31. Jézus a "bizony mondom nektek" kifejezést 50-nél is többször használja a Bibliában. A Lukács 23:43 esetén a vesszőhasználat teljesen eltér az összes ilyen helytől. Miért nem használták a fordítás készítői mindig ugyanúgy a vesszőt? Miért csak ezen az egy helyen? Ha következetesen mindig ugyanúgy fordítanánk, akkor hogyan nézne ki a Lukács 23:43? Mit olvasnál ki belőle?

32. Az ÚVF a görög "esti" szót majdnem minden esetben létigeként ("van") fordítja (Mt 26:18, 38, Mk 14:44, Lk 22:38, stb.). Lásd Görög-Angol sorközi fordítás. Miért fordítja az ÚVF ugyanezt a görög szót "jelenti"-ként Mt 26:26-28, Mk 14:22-24 és Lk 22:19-ben? Mi az eltérés oka az "esti" szó fordításánál? Ha az ÚVFF következetes lenne és a görög "esti" szót létigeként ("van") fordítja ezekben a versekben, akkor mit mondanának ezek a versek?

33. Jn 20:28-ban Tamás úgy utal Jézusról, hogy "ho kurios mou kai ho theos mou". Ez szó szerint fordítva azt jelenti, hogy "az én Uram és az én Istenem". Miért erősíti meg Jézus Tamást a következő versben ezen felismerésében? Ha Jézus valóban nem volt az Ura és AZ Istene Tamásnak, miért nem javította ki Jézus a téves és istenkáromló állítását?

34. Ha Jézus nem fog láthatóan visszatérni a földre, akkor hogyan fogja meglátni "a föld minden népe" (Mt 24:30) és "minden szem" (Jel 1:7), amikor visszatér?

35. Ha a Szentlélek (vagy Szent Szellem) valóban Isten személytelen tevékeny ereje, hogyan utalhat rá "ő"-ként (hímnem) Jn 16:7-8-ban és Jn 16:13-14-ben? Ezen kívül azt olvassuk róla, hogy "tanúságot tesz" (Jn 15:26), "megszomorították" (Ézs 63:10), "káromolják" (Mk 3:29), beszél (Ez 3:24, ApCsel (8:29, 10:19, 11:12, 21:11, Héb 10:15-17, Jel 2:7), érzései vannak (Gal 5:17), megharagítják (Héb 10:29), kutat (1Kor 2:10), megsegít (ApCsel 9:31), szeretik ( Róma 15:30), hazudnak neki és Isten (ApCsel 5:3-4). Vajon hogy lehet ez?

36. Vajon mit jelenthet Jel 14:9-11, amely így szól: "Aki leborul a vadállat és képmása előtt, és homlokán vagy karján viseli bélyegét, az inni fog az Isten haragjának borából, amelyet színtisztán töltött haragja kelyhébe. Kénköves tűzben fog gyötrődni a szent angyalok és a Bárány színe előtt. Gyötrelmének füstje felszáll örökkön-örökké, és nem találnak nyugtot sem éjjel, sem nappal, mert leborultak a vadállat és képmása előtt, s viselték nevének bélyegét." Hol lehet valaki gyötörtetve örökkön-örökké?

37. Jn 1:3 úgy utal Krisztusra, hogy "Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett." Hogyan lehet Krisztus egy teremtmény, ha MINDEN teremtett dolog általa lett? Ha Jézus egy teremtett dolog volna, akkor ezen vers értelmében önmagát is teremtenie kellett volna.

38. Ha az ember lelke nem létezhet a testtől külön, akkor miért imádkozza István éppen a halála előtt Jézushoz ApCsel 7:59-ben, hogy "vedd magadhoz lelkemet"? Hogyan veheti magához Jézus István lelkét, hogyha az állítólag megszűnik létezni a test halálakor?

39. Ha a nagy sokaság a földön nyer örök életet, akkor miért mondja 1Thessz 4:17, hogy "mi, akik életben maradtunk, a felhőkön velük együtt elragadtatunk a magasba Krisztus elé, és így örökké az Úrral leszünk" ?

40. Ha van külön 144 ezer mennyei reménységű ún. "felkent" személy, valamint egy másmilyen, földi reménységű "nagy sokaság", akkor vajon miért mondja Pál "hivatásotok egy reménységre szól" (Ef 4:4), kétféle reménység helyett?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése