2012. november 23., péntek

Idézetek
1 - Russell referred to „the truths I present as God's mouthpiece”, and stated:
„God's due time has come; and if I did not speak, and no other agent could be found, the very stones would cry out.” (WT, 15 July 1906, 229)

1 - Russell utalt "az igazságokat Isten szócsöveként mutatom be" idézetre, és a következőket állapította meg: "Isten kellő ideje elérkezett; és ha nem beszélnék, és más ügynök sem lenne, a puszta kövek kiáltanának." (Őrtorony, 1906 július 15, 229. oldal)

2 - His admirers were even less restrained:

„. . . if any oppose the Lord by opposing the Channel and the Servant the Lord has delegated to do his work, to that extent he loses the favor, the Spirit of the Lord, light becomes darkness, and he is soon outside.” (Preface, 1909 Convention Report)
2 - Csodálói még kevésbé voltak visszafogottak:
"... ha bárki szemben áll az Úrral, szembeszegülve a Csatornájával és a Szolgájával akire az Úr ruházta a munkája végzését, ebben az esetben elveszti az áldást, az Úr Szellemét, a fény sötétséggé válik, és hamar kívül találja magát." (Előszó, 1909 Kongresszusi jelentés)


3 - „Charles Taze Russell, thou hast, by the Lord, been crowned a king; and through the everlasting ages thy name shall be known amongst the people, and thy enemies shall come and worship at thy feet.” (WT, 1 December 1916, 376-377)
3 - "Charles Taze Russell, téged az Úr koronázott királlyá, és neved ismert lesz az emberek előtt örök korokon át, ellenségeid pedig el fognak jönni, hogy lábaidnál imádjanak." (Őrtorony 1916. december 1., 376-377 oldal)

4 - “. . . no one . . . can honestly say that he received a knowledge of the divine plan from any source other than by the ministry of Brother Russell . . . the Lord's Servant. Then to repudiate him and his work is equivalent to a repudiation of the Lord.” (WT, 1 May 1922, 132)
4 - "...senki... sem mondhatja őszintén, hogy tudást kapott az isteni tervről bármely más forrásból, mint Russell Testvér lelkészségétől/minisztériumától... az Úr Szolgájától. Megtagadni őt és a munkáját egyenértékű az Úr megtagadásával." (Őrtorony 1922 május 1, 132. oldal)


5 - “He listened to the word direct from the mouth of God . . .” (The Finished Mystery, 1918 ed., 387)
5 - "Hallgatott a szóra, közvetlenül Isten szájából..." (A befejezett titok, 1918-as kiadás, 387. oldal)


6 - “It will be found that the place next to St. Paul . . . will be occupied by Charles Taze Russell.” (Pastor Russell's Sermons, 1917, 3)
6 - "Úgy találtatik, hogy a helyet Szt. Pál mellett ... Charles Taze Russell foglalja majd el." (Russell Pásztor Prédikációi, 1917, 3)


7 - “. . . Satan has attempted . . . to cause the Lord's people to believe that Brother Russell was not the only channel by which the Lord would lead his people.” (WT, 15 September 1922, 279)
7 - "... Sátán megpróbálta ... az Úr népével elhietni, hogy Russell Testvér nem az egyetlen csatorna volt, amelyen keresztül az Úr vezetné a népét." (Őrtorony 1922 szeptember 15, 278. oldal)


8 - “Brother Russell . . . was made ruler over all the Lord's goods.” (WT, 1 March 1923, 68,71)
8 - "Russell Testvér ... uralkodóvá lett téve az Úr minden java fölött." (Őrtorony 1923 március 1 68,71 oldal)


9 - “The idea adopted by many was that C.T. Russell himself was the "faithful and wise servant." This led some onto the snare of creature worship. They felt that all the truth God saw fit to reveal to his people had been presented through Brother Russell . . . In February 1927 this erroneous thought . . . was cleared up.” (1975 Yearbook of Jehovah's Witnesses, 1974, 88)
9 - "A sokak által elfogadott gondolat az volt, hogy C.T. Russell saját maga volt a "hű és értelmes rabszolga." Ez néhányakat a teremtményimádat csapdájába vezetett. Úgy érezték, hogy minden igazság amelyet Isten jónak látott, hogy feltárja a népének Russell Testvéren keresztül lett bemutatva ... 1927 februárjában ez a téves gondolat ... tisztázódott." (1975 Jehova Tanúi évkönyve 1974, 88. oldal)

10 - „Who is preaching the teaching of Pastor Russell? Certainly not Jehovah's Witnesses! . . . they neither quote him as an authority nor publish . . . his writings.” (Awake, 8 May 1951, 26)
10 - "Ki prédikálja Russell Pásztor tanítását? Biztosan nem Jehova Tanúi! ... nem idéznek tőle mint egy tekintélytől és nem jelentetik meg ... az írásait." (Ébredjetek! 1951 május 8, 26. oldal)

11 - „Russell and his companions forthrightly championed . . . Bible teaching.” (Let Your Kingdom Come, 1981, 143-144)
11 - "Russell és a társai nyíltan kiálltak a ... Biblia tanítása mellett." (Jöjjön el a királyságod, 1981, 143-144 oldal)

12 - „. . . a marvelously used servant of Jehovah God.” (Then is Finished the Mystery of God, 1969, 111)
12 - "... Jehova Isten egy csodálatosan felhasznált szolgája." (Then is Finished the Mystery of God, 1969, 111 (??)


13 - „ . . his faithful service and his record of integrity . . . provides a stimulating record . . . Prejudice against his name still lingers. In spite of it, however, the facts speak for themselves . . . Jehovah's Witnesses admire the qualities he possessed as a man.” (Jehovah's Witnesses in the Divine Purpose, 1959, 62-63)
13 - "... hithű szolgálata és feddhetetlensége ...


Őrtorony 2006. január 15.:

16 Sátán gyakran használt fel hitehagyottakat, hogy megrontsa az igaz imádatot, de nem járt sikerrel. 1868 körül Charles Taze Russell kezdte gondosan megvizsgálni a kereszténység egyházai által régóta elfogadott tanításokat, és amit talált, az az „Írások téves értelmezése” volt. Russell és néhány másik igazságkereső megalakított egy bibliatanulmányozó osztályt Pittsburgh-ben (Pennsylvania, USA). Az eltelt mintegy 140 évben Jehova szolgáinak az ismerete, valamint az Isten és az ő Szava iránti szeretete egyre csak növekedett. A legfőbb hitehagyó cselfogásai ellenére a hű és értelmes rabszolga osztály szellemi ébersége segített ezeknek az igaz keresztényeknek, hogy lojálisak maradjanak Jehovához és a Szavához (Máté 24:45).
Russel síremléke amelyet az Őrtorony társulat állítattott:Cikkek C.T Russellről [kattints]
--------
14 - „. . . angels are delegated by the Lord to convey his instruction to the members of his organization on earth. Just how this is done is not necessary for us to understand.” (WT, 1 December 1933, 364)
14 - "... az angyalokat az Úr hatalmazta fel, hogy közvetítsék az utasításait a földi szervezete tagjainak. Hogy ez hogyan megy végbe, azt nem szükséges megértenünk." (Őrtorony 1933 december 1, 364. oldal)

15 - “One who . . . no longer considers himself to be one of Jehovah's Witnesses . . . is renouncing his standing as a Christian.” (WT, 15 September 1981, 23)
15 - "Aki ... többé nem gondolja magát Jehova Tanúi egyikének ... az lemond a Keresztény rangjáról/mivoltáról." (Őrtorony 1981 szeptember 15, 23. oldal)

16 - “True religion, as represented on earth by Jehovah's Witnesses . . .” (WT, 15 January 1981, 15)
16 - "Az igaz vallást, a földön Jehova Tanúi képviselik ..." (Őrtorony 1981 január 15, 15. oldal)

17 - “. . . a name that would distinctly identify Christ's true followers in this day . . . Jehovah's Witnesses. This name has properly distinguished Jehovah's true Christian worshipers from others who claim to be Christian today.” (Jehovah's Witnesses -- Unitedly Doing God's Will Worldwide, 1986, 11)
17 - "... egy név amely határozottan azonosítja Krisztus igaz követőit napjainkban ... Jehova Tanúi. Ez a név pontosan megkülönböztette Jehova igaz Keresztény imádóit másoktól, akik úgy hiszik, hogy Keresztények napjainkban." (Jehova Tanúi -- Egyesülten végezve Isten akaratát világszerte 1986, 11)

18 - “The one organization that Jehovah is using in the earth today.” (WT, 15 August 1981, 28)
18 - "Az egyetlen szervezet amelyet Jehova felhasznál a földön napjainkban." (Őrtorony 1981 augusztus 15, 28. oldal)

19 - “Only this organization functions for Jehovah's purpose and to his praise.” (WT, 1 July 1973, 401-402)
19 - "Kizárólag ez a szervezet szolgálja Jehova célját és imádja őt." (Őrtorony 1973 július 1, 401-402. oldal)

20 - “. . . the one approved channel representing God's Kingdom on earth . . .” (WT, 1 March 1981, 24)
20 - "... az egyetlen jóváhagyott csatorna amely Isten Királyságát képviseli a földön..." (Őrtorony 1981 március 1, 24. oldal)

21 - “Unless we are in touch with this channel of communication that God is using . . . we will not progress along the road to life, no matter how much Bible reading we do.” (WT, 1 December 1981, 27)
21 - "Ha csak nem vagyunk kapcsolatban ezzel a kommunikációs csatornával, amelyet Isten használ ... nem fogunk előrehaladni az élet útján, mindegy, hogy mennyit olvassuk a Bibliát." (Őrtorony 1981 december 1, 27. oldal)

22 - “Jehovah's organization alone . . . is directed by God's holy spirit.” (WT, 1 July 1973, 401-402)
22 - "Egyedül Jehova szevezetét ... irányítja Isten szent szelleme." (Őrtorony 1973 július 1, 401-402. oldal)

23 - “He does not impart his holy spirit . . . apart from his visible organization.” (WT, 1 July 1965, 391)
23 - "Nem közli a szent szellemét ... a látható szervezetén kívül." (Őrtorony 1965 július 1, 391. oldal)

24 - “To serve and praise the Universal Sovereign, one must associate with the organization of Jehovah's Christian Witnesses.” (WT, 1 July 1973, 401-402)
24 - "Ha valaki szolgálni és imádni szeretné az Egyetemes Uralkodót, társulnia kell Jehova Keresztény Tanúinak szervezetéhez." (Őrtorony 1973 július 1, 401-402. oldal)

25 - “The Bible cannot be properly understood without Jehovah's visible organization in mind.” (WT, 1 October 1967, 587)
25 - "A Bibliát nem lehet helyesen megérteni Jehova látható szervezete szem előtt tartása nélkül." (Őrtorony 1967 október 1, 587. oldal)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése