2012. december 3., hétfő

Levél Jehova TanúihozKedves Érdeklődő, Testvér vagy Testvérnő!
Szeretnék veled megosztani pár gondolatot az Őrtorony Társulattól:


Jóslatok (a közzététel időpontja szerint):

1 - 1877: Christ's kingdom would hold full sway over the earth in 1914; the Jews, as a people, would be restored to God's favour; the "saints" would be carried to heaven. -Charles Taze Russell and Nelson H. Barbour, The Three Worlds (1907)
1 - 1877: Krisztus királysága fogja átvenni a teljes uralmat a Föld felett 1914-ben; A zsidók, mint nép, helyre lesznek állítva Isten támogatásával; a "szentek" a mennybe lesznek vitetve. - Charles Taze Russell és Nelson H. Barbour, A három világ (1907) 
2 - 1891: 1914 would be "the farthest limit of the rule of imperfect men." - Charles Taze Russell, The Time Is At Hand (1891)
2 - 1891: 1914 lesz "a legtávolabbi határa a tökéletlen emberiség uralkodásának." - Charles Taze Russell, Az idő elközelgett (1891)
3 - 1904: "World-wide anarchy" would follow the end of the Gentile Times in 1914. - Melvin D. Curry, Jehovah's Witnesses: The Millenarian World of the Watch Tower, Garland, 1992,
3 - 1904: "Világméretű anarchia" fogja követni a Pogányok Idejének végét, 1914-ben. - Melvin D. Curry, JehovaTanúi: Az Őrtorony millenáris világa, Garland, 1992,

4 - 1916: World War I would terminate in Armageddon and the rapture of the "saints". - Watch Tower, 1916
4 - 1916: Az Első Világháború Armageddonnal fog befejeződni és a "szentek" elragadtatnak. - Őrtorony, 1916

5 - 1917: In 1918, Christendom would go down as a system to oblivion and be succeeded by revolutionary governments. God would "destroy the churches wholesale and the church members by the millions." Church members would "perish by the sword of war, revolution and anarchy." The dead would lie unburied. In 1920 all earthly governments would disappear, with worldwide anarchy prevailing. - The Finished Mystery, 1917, p. 485, 258
5 - 1917: 1918-ban a Kereszténység mint rendszer el fog bukni, feledésbe fog merülni, és forradalmi kormányok fogják felváltani. Isten "el fogja pusztítani a nagy egyházakat és az egyházak tagjait a milliók által." Az egyházak tagjai "a háború kardja, forradalom és anarchia által pusztulnak majd el." A holtak temetetlenül hevernek majd. 1920-ban minden földi kormányzat el fog tűnni, az uralkodó világméretű anarchiával együtt. - A beteljesült rejtély, 1917, 485. oldal, 258

6 - 1920: Messiah's kingdom would be established in 1925 and bring worldwide peace. God would begin restoring the earth. Abraham, Isaac, Jacob and other faithful patriarchs would be resurrected to perfect human life and be made princes and rulers, the visible representatives of the New Order on earth. Those who showed themselves obedient to God would never die. - J. F. Rutherford, Millions Now Living Will Never Die, 1920
6 - 1920: A Messiás királysága 1925-ben lesz megalapítva és világméretű békét hoz majd. Isten el fogja kezdeni helyreállítani a Földet. Ábrahám, Izsák, Jákób és más hűséges pátriárkák is fel lesznek támasztva a tökéletes emberi életre, és hercegekké és uralkodókká lesznek kinevezve, a földön lévő Új Rend látható képviselőiként. Azok, akik engedelmesnek mutatták magukat Istennek, sosem halnak meg többé. - J. F. Rutherford, Milliók akik most élnek, sosem fognak meghalni, 1920

7 - 1922: The anti-typical "jubilee" that would mark God's intervention in earthly affairs would take place "probably the fall" of 1925. - Watch Tower, May 15, 1922
7 - 1922: Az előképi "jubileum", amely megjelöli majd Isten beavatkozását a földi ügyekbe, valószínűleg 1925 őszén fog eljönni. - Őrtorony, 1922. május 15

8 - 1924: God's restoration of Earth would begin "shortly after" October 1, 1925. Jerusalem would be made the world's capital. Resurrected "princes" such as Abel, Noah, Moses and John the Baptist would give instructions to their subjects around the world by radio, and airplanes would transport people to and from Jerusalem from all parts of the globe in just "a few hours". - The Way to Paradise booklet, Watch Tower Society, 1924
8 - 1924: Isten Földi helyreállítása "röviddel" 1925 október 1. után fog kezdődni. Jeruzsálem a világ fővárosává lesz téve. A feltámasztott "fejedelmek" mint Ábel, Noé, Mózes és Keresztelő János utasításokat fognak adni az alattvalóiknak az egész világon rádión keresztül, és repülőgépek fogják szállítani az embereket Jeruzsálembe, és Jeruzsálemből, a bolygó minden részéről, és minden részére, csupán "néhány órán" belül. - Az út a paradicsomba füzet, Őrtorony Társulat, 1924

9 - 1938: In 1938, Armaggedon was too close for marriage or child bearing. - Face the Facts, 1938, pp. 46-50
9 - 1938: 1938-ban Armageddon túl közel volt a házassághoz vagy gyermekvállaláshoz. - Face the Facts, 1938, 46-50. oldal

10 - 1941: There were only "months" remaining until Armageddon. - The Watchtower, Sep. 15, 1941, p. 288
10 - 1941: Csupán "hónapok" voltak hátra Armageddonig. - Őrtorony 1941. szeptember 15, 288. oldal

11 - 1942: Armageddon was "immediately before us." - The Watchtower, May 1, 1942, p. 139
11 - 1942: Armageddon "közvetlenül előttünk" volt. - Őrtorony 1942. május 1. 139. oldal

12 - 1966: It would be 6000 years since man's creation in the fall of 1975 and it would be "appropriate" for Christ's thousand-year reign to begin at that time (Life Everlasting in Freedom of the Sons of God, Watch Tower Society, 1966, pp. 29–35). Time was "running out, no question about that" (Talk by F. W. Franz, Baltimore, Maryland 1966, cited by Jehovah's Witnesses – Proclaimers of God's Kingdom, Watch Tower Society). The "immediate future" was "certain to be filled with climactic events ... within a few years at most", the final parts of Bible prophecy relating to the "last days" would undergo fulfillment as Christ's reign began.
12 - 1966: 1975 őszén lesz 6000 éve az ember megteremtésének, és ez "alkalmas" idő lesz Krisztus ezer éves uralkodásának kezdetére (Örök élet Isten fiainak szabadságában Őrtorony Társulat 1966 29-35. oldal -  Life Everlasting in Freedom of the Sons of God, Watch Tower Society, 1966, pp. 29–35 )

13 - 1968: No one could say "with certainty" that the battle of Armageddon would begin in 1975, but time was "running out rapidly" with "earthshaking events" soon to take place (The Watchtower, May 1, 1968, page 273). In March 1968 there was a "short period of time left", with "only about ninety months left before 6000 years of man's existence on earth is completed" (Kingdom Ministry, Watch Tower Society, March 1968).
13 - 1968: Senki sem állíthatja "bizonyossággal", hogy Armageddon csatája 1975-ben fog elkezdődni, de az idő már "gyorsan fogy" hamarosan bekövetkező "földet rengető eseményekkel" (Őrtorony 1968 május 1. 273. oldal) 1968 márciusában már csak "rövid idő maradt hátra", "csupán körülbelül 90 hónap van hátra, mielőtt az emberiség földi létének 6000 éve be nem fejeződik" (Királyság szolgálat, Őrtorony Társulat 1968).

14 - 1969: Human existence would not last long enough for young people to grow old; the world system would end "in a few years." Young Witnesses were told not to bother pursuing tertiary education for this reason. - Awake!, May 22, 1969, p. 15
14 - 1969: Az emberi létezés nem elég hosszú már ahhoz, hogy a fiatal emberek megöregedjenek; a világrendszer véget fog érni "pár éven belül". A fiatal tanúknak (már akkor is) azt mondták, hogy ne folytassanak felsőoktatási tanulmányokat ezen okból. - Ébredjetek! 1969 május 22, 15. oldal

15 - 1974: There was just a "short time remaining before the wicked world's end" and Witnesses were commended for selling their homes and property to "finish out the rest of their days in this old system in the pioneer service." - Kingdom Ministry, Watch Tower Society, May 1974, page 3.
15 - 1974: Már csak "rövid idő maradt mielőtt a gonosz világ véget ér" és elismeréssel illették azokat a tanúkat, akik eladták a házaikat és javaikat, hogy "hátralévő napjaikat ebben a régi rendszerben úttörő szolgálattal fejezzék be." - Királyság szolgálat, Őrtorony Társulat 1974 május, 3. oldal.

16 - 1984: There were "many indications" that "the end" was closer than the end of the 20th century. - The Watchtower, Mar 1, 1984, pp. 18-19
16 - 1984: "Sok jel" arra mutatott, hogy "a vég" közelebb volt, mint a 20. század vége. - Őrtorony, 1984 március 1, 18-19.oldal


És most szeretnék megosztani veled két bibliaidézetet is:  
5 Mz 18:20-22
"20 De az a próféta, a ki olyat mer szólani az én nevemben, a mit én nem parancsoltam néki szólani, és a ki idegen istenek nevében szól: haljon meg az a próféta.

21 Ha pedig azt mondod a te szívedben: miképen ismerhetjük meg az ígét, a melyet nem mondott az Úr?

22 Ha a próféta az Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be a dolog: ez az a szó, a melyet nem az Úr szólott; elbizakodottságból mondotta azt a próféta; ne félj attól!"
 
Lukács 21:8
„Vigyázzatok, félre ne vezessenek titeket; mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: »Én vagyok az«, és: »Elközeledett a megfelelő idő.« Ne menjetek utánuk."

1 megjegyzés:

  1. Megosztottál velem pár gondolatot, én is veled: egy majom vagy, aki itten a saját idiótaságait propagálja.

    VálaszTörlés