2012. december 3., hétfő

Az "emlékünnep" és az "étkezések"


A két osztályról szóló tanítás folytatódik a Jehova Tanúi által gyakorolt jelképes cselekményben, az „emlékvacsorában". Ennek sincsen szinte semmi köze a bibliai utolsó, illetve úrvacsorához. Hogyan zajlik?
„A 'kicsiny nyáj' maradékának még a földön élő tagjai azonban Krisztus halálának évfordulóján minden évben megtartják Krisztus halálának Emlékünnepét. Mint Jézus elrendelte, magukhoz veszik a kovásztalan kenyeret és vörös bort, melyek az ő hústestét és vérét szemléltetik, amit Jézus odaadott az emberiségért. Jézus közölte követőivel, akiknek megparancsolta, hogy vegyék magukhoz ezeket a jelképeket, hogy 'szövetséget köt velük egy királyságra'. Aki tehát nem örököse a mennyei királyságnak, ne vegye magához a jelképeket. (Lukács 22:19.20.29) Olyan emberek azonban, akik abban reménykednek, hogy földi életet nyernek, minden évben nagy számban vannak jelen az Úr emlékvacsoráján mint megfigyelők."

Jehova Tanúi emlékvacsorájának jellemzői a következők:
Évente csak egyszer, mégpedig Niszán 14-én (a Kr. u. I. század szerinti zsidó naptár alapján) ünneplik, mivel csupán egy emlékünnepnek tekintik.
Kenyeret és kiforrt vörösbort használnak (eltérően az adventistáktól, akik kizárólag kiforratlan szőlőlevet).
• Csak a „felkentek", akik a 144 000-hez tartoznak, vesznek a jegyekből (világszerte még néhány ezer személyről van szó, sok gyűlésen egyáltalán nincs belőlük; 1993-ban például világszerte 11 865 765-en voltak jelen az „emlékvacsorán", és csak 8693 Jehova Tanúja vett a kenyérből és a borból.
• Minden „más juh" (Jehova Tanúinak milliói a 144 000 maradékán kívül) csak nézőként van jelen. Ahol senki sincs jelen a maradékból, ott végig érintetlenül hagyva adják tovább a jegyeket.

A „más juhok" tehát, jelen vannak az Úr Emlékvacsorájának ünneplésénél, mégis -, mivel ők sem nem Krisztus örököstársai, sem pedig Isten szellemi fiai, és nem részesülnek Krisztus halálában és abban a reménységben sem, hogy feltámadása által mennyei életben egyesülnek vele -, nem vesznek a szimbólumokból" (i. m. 14. o.). Ezzel a tanítással az Őrtorony Társulat a Jézus által parancsolt közös étkezést egy kihaló osztály „elit-étkezésévé" tette, és egyébként is megfosztotta lényegi tulajdonságaitól. Az emlékezés (Lk 22,19; 1Kor 11,24k) és az eszhatológia szempontját (Mt 26,29 par; 1Kor 11,26) túlhangsúlyozzák és átértelmezik (az utóbbit a „szentségi osztályra” redukálják). Az adomány-jelleget (Mt 26,26k par; 1Kor 11,24k) és a közösségi szempontot (Mt 26,27 par: „Igyatok ebből mindnyájan"; 1Kor 10,16k) teljesen eltompítják, sőt lerombolják...”
Lothar Grassman
  
Az "emlékünnep" és az "étkezések"
 A Társulat szerint Jézusnak csak 144 000 felkent tanítványa van, csak velük kötötte meg az új szövetséget, hogy vele uralkodjanak majd a mennyből. A nyilvános "emlékünnepen" csak ők törhetik meg a kenyeret és ihatják a bort, a Tanúk milliói csak megfigyelők. Ezt tükrözi az ÚVF is, amelyben Jézus az utolsó vacsorán nem rájuk hagyja a királyságot, hanem így szól a Tizenkettőhöz: "szövetséget kötök veletek (…) egy királyságra" (Lk 22:29). Ugyanígy, bár Pál az 1Kor 11-ben eredetileg arra figyelmeztetett, hogy a hívők méltó módon vegyenek részt az úrvacsorán, ti. megkülönböztetve a többi ételtől, megvárva egymást stb. (lásd 1Kor 11:21-22,34), az ÚVF-ban Pál sorai átalakulnak: "aki méltatlanul eszi a kenyeret vagy issza az Úr poharát [a nem felkent Tanúk nem méltók az emlékünnepre], vétkes lesz az Úr testét és vérét illetően. Az ember először is tartson önvizsgálatot, hogy alkalmas-e rá" [2003-as társulati betoldás!], és "aki eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik önmaga ellen,ha nem látja tisztán a testet" [ti. Krisztus Testét, amelybe a Társulat szerint csak a 144 000 tartozik]; ezért betegek és halnak meg sokan, "de ha tisztán látnánk, hogy mik vagyunk mi magunk, nem esnénk ítélet alá" [vagy "felkent" valaki, vagy csak "a más juhokhoz" tartozik] (1Kor 11:27-31). Végül, mivel a Társulat szerint az "emlékünnepet" csak egy évben egyszer lehet megtartani (a páska-ünnep idején), az ÚVF szerint az első keresztények nem a kenyér megtörésében vettek kitartóan részt, azaz folyamatosan és gyakran, a közösségi összejövetel többi elemével (tanítás, ima) együtt, hanem "az étkezéseknek (…) szentelték magukat" (Csel 2:42). Az úrvacsora nem is az Úr (Krisztus), hanem "Jehova asztala" (1Kor 10:21 vö. 11:27).
forrás: apologia
A Bibliában eleve nincsen szó semmiféle kiváltságos különreménységű "felkent" kasztról, hiszen Pál szerint (Ef 4:4 - az ÚVF átírta, hogy helyet csináljon a kétkasztos rezsimnek) minden kereszténynek EGY, és nem pedig kétféle reménysége van. Isten országában nincs első és másodosztály. Az Újszövetségben a mennyei és a földi osztályok létezése egyértelmű utalásokat tett volna szükségessé arra vonatkozóan, hogy melyik ige, szakasz vagy levél kikről szól, és kiknek szól. Ilyen utalások nincsenek, tehát vagy az Újszövetséget kell kidobnunk a szentírók döbbenetes, félrevezető gondatlansága miatt, vagy pedig a szétválasztásról szóló tant. Különben a 144 000 állítólagos kiváltságait tekintetbe véve a Tanúk tömege teljesen fölöslegesen veszi a kezébe a Bibliát, hiszen annak csak töredéke szól róluk és nekik. A többi milliónyi Tanúnak valóban csak az „Őrtorony" olvasása marad...

Azt pedig, hogy a "más juhok" (Jn 10:16 - amely Jézusnál nem egy másodosztályú különkaszt, hanem az akkor még Isten népének részét NEM képező nemzetek) nem részesedhetnek az Eucharisztiából, szintén egy kis ÚVF aláhamisítással van megtámasztva.

JT-i az 1Kor 11:27-re hivatkoznak, amely szerint "aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen". Azonban Pál nem abban az értelemben használja a "méltatlanságot", mint JT-i, ti. hogy "nincs benne a 144000-ben, mégis részesedni akar benne." Hanem úgy:
1Kor 11,20-22
"
Mikor tehát egybegyűltök egyazon helyre, nincs úrvacsorájával való élés: Mert kiki az ő saját vacsoráját veszi elő az evésnél; és némely éhezik, némely pedig dőzsöl. Hát nincsenek-é házaitok az evésre és ivásra? Avagy az Isten gyülekezetét vetitek-é meg, és azokat szégyenítitek-é meg, akiknek nincsen? Mit mondjak néktek? Dícsérjelek-é titeket ebben? Nem dícsérlek." 
Vagyis azok a méltatlanok, akik magánétkezést csinálnak az úrvacsorából (és a szeretetvendégségből), kirekesztve belőle másokat, ilyen módon szétszaggatva a Test egységét. Megjegyzem: JT-i a 144000-es tanításukkal éppen ezt teszik.

Ellenben, ha a "más juhok" is a Test tagjai, akkor rájuk is ugyanúgy vonatkoznak ezek a megállapítások:
Ef 3,6
"
a pogányok örököstársak és egyugyanazon test tagjai és részesei az ő ígéretének a Krisztus Jézusban az evangyéliom által."
Vajon az őrtornyos értelemben vett "más juhok" (a továbbiakban "a földiek") ugyanazon ígéretek részesei és ugyanazon örökségre vannak szánva, mint az ún. "felkentek?"

Ef 4,4
"
Egy a test és egy a Lélek, miképpen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok el is"
Tehát ha egy a Test, akkor egy a reménység is. (Az Új világ fordítás itt kétségbeesetten hamisítgatja a szöveget, hogy a reménységet észrevétlenül megkettőzze, de látványosan hasraesik.)

1Kor 10,16-17
"
A hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-é? A kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-é? Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan; mert mindnyájan az egy kenyérből részesedünk."
Miféle közösségük van a "földieknek" ezzel a testtel, melynek állítólag tagjai, ha már a szent jegyek magukhoz vételére is méltatlanoknak dörgi őket a brooklyni központ?

1Kor 11,27
"
Azért aki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen."
Micsoda tehát? Tagjai a Testnek, de mégsem annyira, mint mások, mert ha ennek a tagságnak a jegyében a hálaadás kenyerét és borát is fogyasztani akarják, máris méltatlanoknak lesznek bélyegezve, akik pusztán ezáltal is a Test ellen vétkeznek - melynek állítólag tagjai!

1Kor 12,12-13
"
Mert amiképpen a test egy, és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is. Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg."
Vagyis aki az egy Test tagja, az nem másért mondható ennek, hanem mert a Szentlélekbe való bemerítésben részesült. Ezek szerint a "más juhok" is részesültek a Szentlélek keresztégében…

Egy Tanú (!) írja:
"...Szerinted milyen ünnepet kéne ünnepelni? Csak évente egyszer az emlékestet?? - Hát én tudom, hogy miképpen zajlik ilyen "ünneplés".  Ez egész egy nagy nulla. Semmi ünnepélyesség nincs benne. Este a tanúk az egész napi munka után kiöltöznek, és ugyanolyan összejövetelre mennek, mint minden héten háromszor. Úgyhogy ez az un. egyetlen ünnep semmiben sem különbözik a többi összejöveteltől. Csak abban, hogy más beszédet mondanak, meg hogy végighordozzák az emlékjegyeket, amiből senki sem fogyaszt. Mert ha fogyasztana, akkor kisebb botrány lenne. És azok a családok, akik erre az "ünnepre" mennek, semmi ünneplést nem csinálnak. Mindenki hidegen, gépszerűen végzi a tevékenységét, és ugyanúgy amikor letelt, mindenki rohan haza. Még egy állami vállalatnál is több ünnepélyesség van, ahol a hivatalos ünneplés után egy közös vacsorát vagy egy műsort szerveznek, hogy az valóban eltérjen a szürke mindennapoktól, és valóban emlékezzenek erre az alkalomra. De ezek az „emlékestek” szerinted emlékezetesek? Hangulatukkal megfogják a gyerekeket? Vajon mire fognak emlékezni öregkorukban? Tudod mire fognak emlékezni? Semmire. És ha fognak valamire, akkor arra, hogy szüleik folyton sürgették őket, hogy járjanak prédikáló szolgálatba, mert hogy már kevés idő van hátra. Egyszer egy vén véletlenül keserűen elszólta magát, hogy ő gyerekkorában nem futballozhatott, mivel otthon azt mondták neki, hogy az új világban majd futballozhat. Ha ilyesmi van a vének tudatalattijában, akkor meg is lehet érteni, hogy nem tudnak ünnepélyessé tenni semmit. Egy rutinszerű gépszerűséggel megszervezik ugyanúgy, mint ahogy megszervezik a kongresszusokat és mindent. A cél az, hogy leteljen, hogy mindenki leülje azt, amit le kell, és mehet haza. Mellé még jól letolják, hogy nem teljesít eleget, nem jár „kivonulásokra”, meg hogy egy enyhe fejfájás miatt nem jön az összejövetelre. Hát ez így néz ki."

6 megjegyzés:

 1. Tisztelt cím!

  Érdeklődni szeretnék, hogy csak az emlékünnepen nem fogyasztanak Jehova tanúi kovásztalan kenyeret, vagy otthon sem?

  Köszönöm szíves válaszukat.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Üdvözlöm!

   Nem tartanak otthoni úrvacsorát, ez alkalomból nem fogyaszthatnak kovásztalan kenyeret és bort otthon sem.

   Törlés
  2. Tisztelt Johnny Joker!!

   Köszönöm gyors válaszodat, de én azt is szeretném tudni, hogy az ünneppel kapcsolatban a más juhoknak van-e valamilyen kötelezettségük? Pl.: napokig nem ehetnek kovászos kenyeret, míg az ünnep tart? Tehát ők nem esznek a kovásztalan kenyerekből olyan címen, mint felkentek ezt értem. Csak azt nem értem, hogy alkalomból, míg tart az ünnep, illetve hány napig tart az ünnep, illetve az ünnep alkalmából hány napig nem ehetnek kovászos kenyeret?

   Tehát azonkívül, hogy a felkentek egy este ünnepelnek,
   kiterjed-e más napokra is ez az ünnep, megszabja-e, hogy zsírosat, vagy kovászosat nem ehetnek tegyük fel 3 napon át?

   Elnézést kérek, talán nem jól teszem fel a kérdést,de Ön biztosan jól érti majd.
   Előre is köszönöm kedves válaszát Tisztelt Johnny Joker.

   Törlés
  3. A JT "más juhoknak" csak azon az egy napon (niszán 14.) és ez alkalomból nem szabad fogyasztaniuk az emlékjegyekből, más napokon fogyaszthatják.

   Törlés
 2. Egyetértek meg sok más tapasztalat lenne ha lesz időm

  VálaszTörlés